Regulamin

REGULAMIN

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj prowadzi sprzedaż detaliczną kursów za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 1. Właścicielem jest: Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj, NIP: 7780116330, tel. 666512699, adres e-mail: szkoleniazawodowe24@wp.pl

 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 3. Zamówienie kursu poprzez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

  §2 ZOBOWIĄZANIA PLACÓWKI

  1. Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj zobowiązuje się do:

   Udostępnienia zakupionego kursu na platformie szkoleniowej (po zaksięgowaniu wpłaty na koncie operatora Przelewy24), w przypadku przelewu tradycyjnego po zaksięgowaniu środków na koncie Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj

   Udostępnienia uczestnikowi nieograniczonego dostępu do szkolenia na swojej poczcie elektronicznej. W przypadku pozytywnego zaliczenia szkolenia uczestnik szkolenia otrzymuje w formie PDF bezpłatny dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę. Opcjonalnie w ramach zapotrzebowania kursant może wybrać następującą dokumentacje (dodatkowo płatne): Strona 2 z 5 o Certyfikat zwykły drukowany (15.00 zł), o Tłumaczenie certyfikatu drukowanego (40.00 zł), o Dyplom wg wzoru MEN drukowany (20.00 zł), o Dyplom wg wzoru MEN on-line (10.00 zł), o Suplement drukowany (10.00 zł), o Suplement on-line (10.00 zł), o Koszt wysyłki na terenie Polski (10.00 zł), poza Polskę (30.00 zł), o Opcja laminatu (3.00 zł) za dokument.

   Wysyłki dokumentów ukończenia kursu do 21 dni roboczych od momentu ukończenia kursu na adres podany w formularzu zamówienia. W przypadku zakupu kursów w pakiecie dokumenty wysyłane są w jednej przesyłce po zaliczeniu wszystkich kursów z pakietu. Dokumenty wysyłane są listem rejestrowanym poleconym priorytetowy w zabezpieczonym pudełku. Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe po stronie operatora pocztowego.

   Wsparcia e-mailowego oraz na czacie Kursanta w czasie trwania kursu. Poszanowania godności osobistej Kursanta.

  2. Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj ma prawo do:

   Czasowego wstrzymania udostępniania zamówionych kursów oraz wysyłki dokumentów po ukończonych kursach w czasie przerwy urlopowej. Informacja o przerwie będzie każdorazowo pojawiała się na stronie internetowej z kilkudniowym wyprzedzeniem.

  §3 PPRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTA

  1. Kursant ma prawo do:

   Zapoznania się z treścią programu nauczania.

   Zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych dla Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy.

   Poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu/egzaminu/pracy kontrolnej.

   Szanowania godności osobistej osoby prowadzącej.

   Odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta, po otrzymaniu dostępu do materiałów Uczestnik szkolenia traci prawo do odstąpienia od umowy.

  2. Kursant ma obowiązek:

   Zapoznania się z treścią programu nauczania.

   Uregulowania należności za udział w procesie certyfikacji (wybór dodatkowej dokumentacji).

   Sumiennego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach on-line.

   Poszanowania godności osobistej prowadzącego szkolenia certyfikującego.

  §4 WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i procesu certyfikacji jest złożenie zamówienia, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty za uczestnictwo.

   Płatność następuje przed otrzymaniem dostępu do materiałów szkoleniowych zgodnie z aktualną ceną dostępną na stronie z produktem. Płatność za kurs następuje poprzez system płatności online Przelewy24.

   Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji dokonywanej za pośrednictwem Przelewy24.pl

   Dokonując wpłaty na konto należy podać „imię i nazwisko, nazwę szkolenia” lub numer zamówienia

   Opłata uwzględnia: dostęp do materiałów szkoleniowych pdf wysyłanych na pocztę elektroniczną, konsultacje na czacie z trenerami, egzamin końcowy, certyfikat w języku polskim w formie pdf – wersja elektroniczna.

   Nie ma wyznaczonego maksymalnego termin ukończenia szkolenia.

   Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.

   Warunkiem wysłania zaświadczenia jest opłacenie kursu oraz kosztów wydrukowania i przesłania zaświadczenia, zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz zaliczenie egzaminu w formie on-line.

  §5 ZAMÓWIENIA

  1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy. Firma potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Firma ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

  2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej firmy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą Zamówienia przez Klienta poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego i podanie danych.

  3. Klient ma prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zgłoszenia, musi to zrobić pisemnie i wysłać na adres firmy.

  §6 WYSYŁKA DOKUMENTÓW

  1. Zaświadczenie w formie drukowanej jest dodatkowo płatne. Jest to wybór opcjonalny, który kursant dokonuje przed przystąpieniem do szkolenia.

  2. Każdy kursant otrzymuje certyfikat w formie elektronicznej za który nie jest pobierana opłata – certyfikat zwykły online 0 zł. Inne formy w wersji elektronicznej (dyplom wg wzoru MEN, suplement do dyplomu są dodatkowo płatne).

  3. Zamówione zaświadczenia są wysyłane za pomocą Poczty Polskiej listem rejestrowanym poleconym priorytetowym w zabezpieczonym pudełku.

  §7 OCHRONA PRYWATNOŚCI I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

  2. Podane dane osobowe podlegają ochronie w rozumieniu przepisów RODO. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia dokumentów ukończenia kursu, a po ich wystawieniu i wysłaniu niezwłocznie usuwane z serwera pocztowego.

  3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

  4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej oraz materiałów szkoleniowych Firmy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Firmy.

  §8 REKLAMACJE

  1. Uczestnik szkolenia i certyfikacji ma prawo złożenia reklamacji wynikających z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług oraz niedotrzymania terminów umowy przez Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Uczestnika co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności szkolenia materiałów szkoleniowych.

  2. Zgłoszenie reklamacji prosimy przesłać na: szkoleniazawodowe24@wp.pl w formie pisemnej z podaniem danych Uczestnika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy szkolenia i opisu niezgodności w terminie 14 dni od daty w której usługa została wykonana lub miała być wykonana.

  3. Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy.

  §9 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2020 roku.

  2. Firma zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

  3. Klient wysyłając zamówienie akceptuje Regulamin

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl